Jiří Lauscher, his pre-war life

Metadata

Jiří Lauscher briefly describes his pre-war life and career. He mainly recounts his Zionist activities. In 1920, he travelled to the United States for Hachshara at a fruit farm in California. In 1925, he was sent by the Czechoslovak Zionist leadership to Palestine to help with the construction of new homes for arriving Jewish families. In 1930, he returned to Czechoslovakia, where he specialized in making wooden toys.

zoom_in
2

Document Text

  1. English
  2. Czech
insert_drive_file
Text from page1

Jiří Lauscher, born 14. 9. 1901 in Theresienstadt, resident in Theresienstadt.

Schools: village, town, business continuing.

Trained in the office of the ironworks and rolling mill 1915-1920.

In 1920, I travelled to the United States to do a Hachshara at a fruit farm in California. In order to get used to the conditions there, I first stayed with some relatives in New York. I was homesick and I didn’t want to go through the same trouble in Eretz, and so I returned to Europe and enrolled in the 1st craft kibbutz of the Czechoslovak HeHalutz in Olomouc as a cooper and carpenter in Pavlovice (distillery and yeast plant). After working for a year, I was sent to Merkas HeHalutz, where I served my mandatory year, organized the employment office and put together travel packs for chalutzim for their aliyah. After working for a year for the HeHalutz, I was sent to the Techelet-Lavan retraining summer camp for the young (800 people) in Stará Libava near Došov by Olomouc, where, as a cooper with several retrained chaverim, I made pallets, kitchen equipment, latrines, etc., and later I was a rations master and a technical worker.

After leaving Prague, Merkas HeHalutz was no more, because the chaverim had gone to Eretz, and so we took the working chalucim vaad to Mor. Ostrava, where there was also a craft kibbutz. I worked in Ferd. Pilař’s workshop in Mar. Hory, and in the evenings in the HeHalutz. From September 1924 to January 1925. I was then sent to Bratislava, where the HeHalutz gardening group was struggling. A chaver and I were tasked with providing them with a livelihood, which we managed to do with the help of the Zionist leadership in Mor. Ostrava (Dr. Kahn). In March, 1925, I was urgently sent to Eretz, because there weren’t enough people.

In Eretz, I immediately began constructing homes in En Ganim, where we were temporarily stationed. After a short while, I was assigned to the first group in Emek, where our group’s hityashvut was supposed to be prepared in cooperation with the first group of Hashomer Hatzair from Poland. After a promising beginning in Afula (Israel), the crisis and unemployment of 1926 hit, and so we took down the tents and found work in Haifa building on Carmel and later draining in Mifraz Acre. In 1927, the Achva group, which partially broke up, joined with the hityashvut in Sarid.

There, I built new and inspired by Ein Ganimhouses. We soon started working on the construction of a large cowshed, several chicken coops, a hatchery, a children’s home, the colony’s system of defense, roads, and bore holes. We also took over the buildings in neighboring Ginegar and later in Emek HaYarden, Beth Sera. Since then, there was enough construction work in our own settlement, and so I remained in Sarid until 1930. I was the head expert for all construction work (although I was still actively working), besides overseeing the technician from Hanhala Zionit. After surviving a bad case of tropical and tertian malaria, I travelled to Europe, where I remained due to a death in the family, without giving up on the possibility of returning. I got a job as the head of a factory that tanned and colored furs in Prague. In 1938-39, I specialized in wooden toys that would be manufactured in Eretz. But aliyah could not take place. I worked for 2 years in toy factory, and in the last year as a member of a group of about 20 Jewish people up until I was transported. In Theresienstadt, I was a cooper and I was occasionally ordered to manufacture toys for the SS, or rather design and create the models for them, as well as models of German attack vehicles, etc. I devoted myself to conservation and took a toy-making course in Prague.

insert_drive_file
Text from page2

AS

16. XI. 1945

insert_drive_file
Text from page1

Jiří Lauscher, nar. 14. 9. 1901 v Terezíně, příslušný do Terezína.

Školy: Obecná, měšťanská, obchodní pokračovací.

Vyučen v kanceláři železáren a válcoven plechu 1915 – 1920.

1920 jsem jel do Spojených států za úmyslem hachšará v ovocnářství v Kalifornii. Za účelem vpravení se do tamějších poměrů, zůstal jsem nejdříve u příbuzných v Novém Yorku. Trpěl jsem aklimatizací a nechtěl jsem zakrátko v Erecu prodělati tutéž potíž, proto jsem se vrátil do Evropy a vstoupil do 1. řemeslnické kvucá čsl. Hechalucu v Olomouci jako bednář a tesař v Pavlovicích /lihovar a drožďárna/. Po jednoroční práci jsem byl povolán na Merkas Hechaluc, kde jsem sloužil svůj povinný rok, organizoval zprostředkovatelnu práce a výbavy pro chalucim na alijah. Po jednoroční činnosti v Hechalucu jsem byl přidělen na přeškolovací letní tábor pro mládež Techelet-Lavanu /800 lidí/ ve Staré Libavě u Došova u Olomouce, kde jsem jako tesař s několika přeškolenými chaverim vyrobil kavalce, kuchyňské zařízení, latríny, atd., později jsem byl proviantmistrem a vůbec technickým pracovníkem.

Po odchodu z Prahy nebyl již Merkas Hechalucu, neboť chaverim odjeli do Erecu, tak jsme převzali jako pracující chalucim vaad do Mor. Ostravy, kde byla založena rovněž řemeslnická kvucá. Pracoval jsem v dílně Ferd. Pilař v Mar. Horách, večer v Hechalucu. Od září 1924 do ledna 1925. Pak jsem byl poslán do Bratislavy, kde živořila zahradnická skupina Hechalucu. Ještě jeden chaver a já jsme měli za úkol zajistit jejich obživu, co se nám taky pomocí sionistického vedení v Mor. Ostravě /Dr. Kahn/ podařilo. V březnu 1925 jsem byl povolán nutně do Erecu, kde byl nedostatek lidí.

V Erecu jsem ihned začal se stavbou baráku v En Ganim, kde jsme byli prozatímně usazeni a po krátké době jsem byl přidělen první skupině v Emeku, která měla připravovat hitjašvut naší skupiny, a to spolu s první skupinu Hašomer Hacair z Polska. Po slibných začátcích v Afule /Izrael/ nastal v r. 1926 těžké všeobecná krise a nezaměstnanost, takže jsme strhli stany a našli v Haifě práci jednak na stavbě Karmelu a později drenáž v Mifraz Akko. Až v r. 1927 došlo ke spojení se skupinou Achvá, která se částečně rozešla k hitjašvut v Saridu.

Tam jsem stavěl baráky nové a převzané z Ejn Ganim. Brzy jsme začli první stavbu velkého chlévu, několik kurníků, líheň, dětský domov, obranné zařízení kolonie, cesty, vrtbu studně. Dále jsme převzali stavby v sousedství /Ginegar/ a později v Emek Hajarden, Beth Sera. Od té doby byl již dostatek stavební práce ve vlastní osadě, takže jsem až do r. 1930 zůstal v Saridu. U všech stavebních prací jsem byl vedoucím /ovšem pracujícím/ odborníkem, kromě dozoru technika od Hanhalá Zionit. Pro těžkou malárii tropiku a tercienu jsem jel do Evropy, kde jsem pro případ úmrtí v rodině zůstal, aniž bych se vzdal návratu. Nastoupil jsem místo vedoucího továrny na vydělávání a barvení kožešin v Praze. R. 1938/39 jsem se specializoval na výrobu dřevěných hraček pro výrobu v Erec. K alijá již nedošlo. Pracoval jsem 2 roky v továrně na výrobu hraček, poslední rok jako parťák židovské skupiny 20 osob, až do transportu. V Terezíně jsem byl tesařem a příležitostně jsem vyráběl na příkaz Produkce pro SS hračky, resp. jejich návrhy a modely, dále modely útočné vozby německé, atd. Věnoval jsem se též památkovému zboží a absolvoval jsem kurs hračkářský v Praze.

insert_drive_file
Text from page2

AS

16. XI. 1945

References

  • Updated 11 months ago
The Czech lands (Bohemia, Moravia and Czech Silesia) were part of the Habsburg monarchy until the First World War, and of the Czechoslovak Republic between 1918 and 1938. Following the Munich Agreement in September 1938, the territories along the German and Austrian frontier were annexed by Germany (and a small part of Silesia by Poland). Most of these areas were reorganized as the Reichsgau Sudetenland, while areas in the West and South were attached to neighboring German Gaue. After these terr...
This collection originated as a documentation of the persecution and genocide of Jews in the Czech lands excluding the archival materials relating to the history of the Terezín ghetto, which forms a separate collection. The content of the collection comprises originals, copies and transcripts of official documents and personal estates, as well as prints, newspaper clippings, maps, memoirs and a small amount of non-written material. The Documents of Persecution collection is a source of informati...