Julius Lederer, history and destruction of the Jewish cemetery in Březnice

Metadata

Julius Lederer, the Chairman of the postwar Council of the Jewish Communities in Bohemia and Moravia-Silesia, provides a brief overview of the history of the Jewish cemetery in Březnice, starting in 1500 until its partial demolition and destruction by Hitlerjugend and the Nazis during World War II.

zoom_in
2

Document Text

  1. English
  2. Czech
insert_drive_file
Text from page1

In Březnice, on November, 26th 1945

Julius Lederer in Březnice

Received 29. 10. 1945

Titl. Documentation Campaign Jewish Agency for Palestine Ezra Committee for the CSR in Prague

I have not been able to answer your letter from the 9th of this month bearing the sign ZS/Schi. until today because I have needed to make an inquiry so that I can provide you with the right information.

According to the urbarium of the domain of Březnice from 1577, Jews in Březnice had to pay various taxes. In the statement of the chairman of the society of natives and friends of the town of Březnice and the surroundings of Prague, secretary Ludvík Fürst, he says that he has found in the records of the town of Březnice entries from previous years that concerned a plot near Jewish graves. Mr. Fürst, who has been studying the history of Březnice very closely, takes this to mean that Jews have been living in Březnice since the year 1500 and have been burying their dead in the place where there is now a Jewish cemetery, although at the time the place was not marked as a cemetery.

The cemetery consists of two connected sections. The older section has about 270 gravestones, many of them with illegible markings, and the newer section has about 150 gravestones. In the older section, there is an area without any gravestones. Burials have not taken place there in a long time because nobody knows whether there was even a burial ground there in the past. Burials took place in the new section until the Jews were deported to Theresienstadt, i.e. until the year 1942.

In the winter of 1941, boys from the Hitlerjugend, housed in the local newly built elementary and middle school, partly demolished the cemetery wall and engaged in winter sports, such as skiing, sledding, etc. at the cemetery, and knocked over 19 gravestones, some in the old and some in the new section of the cemetery. In the spring of 1942, Hitlerjugend members broke into the cemetery by breaking the gate lock. Led and by their instructors and armed with rods and ropes, they rampaged around the cemetery like vandals. The result of their actions was as follows: in the old burial ground 8 gravestones were knocked over, 21 were violently run over and 1 was broken, in the newer section of the cemetery only a single headstone remains untouched, 152 haven been knocked down, 7 of which have also been broken. A terrible sight. When the news of the devastation of the cemetery spread, crowds of people went to the cemetery and loudly vented their outrage over the cruel actions of the Nazi youth. There is also

insert_drive_file
Text from page2

a chapel at the cemetery, which is in a pitiful state after the invasion of the German horde. The doors are broken, the bars in the windows have been ripped out, the pulpit is damaged, the prayer panels that hung on the walls were torn and their frames burned, Czech and Hebrew signs made out of metal letters were ripped from the wall, the stone decorations on the facade were taken down, the metal that covered the chapel was partly torn off. The damage that these Kulturträgers caused cannot be described, it must be seen to be believed!

The local religious community, once famous for its yeshiva, was the seat of the regional Rabbi of the Prácheňský region. It used to have many members, but only a small number when they were sent away on the transports. Twenty-nine people lived in Březnice and 13 in its surrounding area, i.e. a total of 42 people belonging to Březnice. Out of those, only two returned, my brother and I. We would like to return the cemetery to its former state, but we do not know whether this will be possible.

I hope that this report has satisfied your question and I remain yours faithfully,

Julius Lederer

The report was given in Březnice by Julius Lederer, Chairman of the Council of the Jewish Communities in Bohemia and Moravia-Selesia.

On behalf of the Documentation campaign:

Scheck

On behalf of the archive:

Tressler

insert_drive_file
Text from page1

V Březnici, dne 26. listopadu 1945

Julius Lederer v Březnici

Došlo 29. 10. 1945

Titl.

Dokumentační akce Jewish Agency for Palestine Ezra Komitét pro ČSR v Praze

K dopisu Vašemu ze dne 9. t. m. značka ZS/Schi. Mohu odpověděti teprve dnes, jelikož jsem byl nucen konati šetření, abych Vám mohl podati přesné údaje.

Podle urbáře panství březnického z roku 1577 odváděli tomuto panství židé v Březnici usedlí různé dávky. Podle sdělení předsedy spolku rodáků a přátel města Březnice a okolí v Praze, pana tajemníka Ludvíka Fürsta, nalézá se v našich spisech města Březnice záznam z let ještě starších, kde se jedná o pozemek poblíž židovských hrobů, z toho soudí pan Fürst, jenž se studiem dějin města Březnice velice intensivně zabývá, že již kolem roku 1500 žili v Březnici židé a že zde, v místech, kde jest židovský hřbitov, již židé pohřbívali, byť by snad tehdy ještě místo to nebylo ohraničeno jako hřbitov.

Hřbitov sestává ze dvou neoddělených částí, z nichž stará část má asi 270 náhrobků, z části již nečitelnými nápisy opatřených, novější část asi 150 náhrobků. Na staré části jest plocha bez náhrobků, na níž se dávno již nepohřbívá, jelikož nikdo neví, zda tam nebylo v dávno minulých dobách již pohřebiště. Na nové části se pohřbívalo až do odchodu židů z Terezína, t. j. do roku 1942.

V zimě roku 1941 pobořili hoši z Hitlerjugend, ubytovaní v novostavbě zdejších obecných a měšťanských škol, část hřbitovní zdi a provozovali na hřbitově zimní sporty, lyžaření, sáňkování, apod., při čemž zporáželi 19 náhrobních kamenů z části na staré, z části na nové hřbitovní ploše. Na jaře 1942 vloupali se členové Hitlerjugend do hřbitova utržením zámku u vrat a pod vedením svých vychovatelů a jsouce opatřeni tyčemi a lany řádili na hřbitově způsobem přímo vandalským. Výsledek této akce jest následovný: Na starém pohřebišti jest 8 náhrobků povalených, 21 násilně poražených a 1 přeražený, na nové části hřbitova jest netknutý pouze jediný náhrobek, poražených jest 152 a z toho přeražených 7. Hrozná to podívaná, jakmile se zpráva o zpustošení hřbitova roznesla, putovaly celé zástupy lidu na hřbitov a dávali svému rozhořčení nad tak surovým postupem nacistické mládeže hlasitý projev. Na hřbitově jest také

insert_drive_file
Text from page2

modlitebna, která po invasi německých hord skýtá žalostný obraz. Dveře jsou prolomeny, mříže v oknech vyrvány, kazatelna rozbitá, modlitební tabule, jež byly na zdech umístěny, jsou roztrhány a rámy z nich spáleny, české i hebrejské nápisy z plechových písmen sestávající, ze zdí strhány, kamenné ozdoby z průčelí sházeny, plech, jímž byla modlitebna kryta, z části rozerván. Dílo těchto Kulturträgerů popsati nelze, to se musí vidět!

Zdejší náboženské obec, kdysi slavná a pro svou ješivu známá, bývalé sídlo krajského rabína Prácheňského kraje, druhdy početná, měla v době vybavení transportů jen malý počet členů, z nichž v Březnici samé bydlelo 29 osob a v nejbližších okolí 13, celkem tedy 42 osob, do Březnice gravitujících. Z toho počtu vrátili jsme se dva, bratr můj a já. Přesto ale bychom chtěli hřbitov uvésti do řádného stavu, dosud nám však není známo, zda-li a jakým způsobem by to bylo možno.

Podávaje Vám tuto zprávu, doufám, že jsem přání Vašemu vyhověl a poroučím se Vám v dokonalé úctě.

Julius Lederer

Zprávu podal Julius Lederer v Březnici, místopředseda Rady Ž.N.O. v Čechách a na Moravě.

Za Dokumentační akci přijal:

Scheck

Za archiv přijal:

Tressler

References

  • Updated 10 months ago
The Czech lands (Bohemia, Moravia and Czech Silesia) were part of the Habsburg monarchy until the First World War, and of the Czechoslovak Republic between 1918 and 1938. Following the Munich Agreement in September 1938, the territories along the German and Austrian frontier were annexed by Germany (and a small part of Silesia by Poland). Most of these areas were reorganized as the Reichsgau Sudetenland, while areas in the West and South were attached to neighboring German Gaue. After these terr...
This collection originated as a documentation of the persecution and genocide of Jews in the Czech lands excluding the archival materials relating to the history of the Terezín ghetto, which forms a separate collection. The content of the collection comprises originals, copies and transcripts of official documents and personal estates, as well as prints, newspaper clippings, maps, memoirs and a small amount of non-written material. The Documents of Persecution collection is a source of informati...