Criminal complaint regarding Gestapo members from Olomouc Paul Hündgen and Karl Bankl

Metadata

Criminal complaint regarding the Gestapo members from Olomouc Paul Hündgen and Karl Bankl. The report lists specific acts of violence against the Jews of Olomouc for which Hündgen and Bankl were responsible and that led to the death of a number of Jewish inhabitants.

zoom_in
5

Document Text

  1. English
  2. Czech
insert_drive_file
Text from page1

Commission for Internal Safetyin Prague

A Criminal Complaint:

against the employees of the Geheime Staatspolizei, Leitstelle Brünn, Aussendienststelle Olmütz: Karl /?/ Bankl 1Note 1 : Karl Bankl and Hans Hüntgens 2Note 2 : Paul Hündgen, current residence unknown

Once

insert_drive_file
Text from page2

The accused, Karel /?/ Bankl and Hans Hüntgens 3Note 3 : Paul Hündgen, the first a top criminal secretary (Kriminalobersekretär) and the second a criminal secretary (Kriminalsekretär) of the Gestapo in Olomouc, were also in charge of Jewish Affairs in the so-called Oberlandrat in Olomouc and, as such, committed crimes in accordance to par. 5 and /a b/ of the retribution decree upon Czechoslovak citizens, specifically:

In 1941, German authorities ordered all who were considered Jews under the Nuremberg Laws to hand over by a certain time all of their musical instruments. They had to hand overtheirinstruments to their relevant religious community in closed boxes with the name and addresses of the person handing them over. The Jewish Religious Community wasn’t obligated to inspect the contents and wasn’t authorized to do so. The instruments were stored in the rooms of the Jewish Religious Community and they waited for an order telling them when to take them to Prague to the so-called Zentralstelle. Before they were sent to Prague, the accused Bankl stopped by the Jewish Religious Community in Prostějov, accompanied by the former head of the Olomouc hospital Dr. Marzolla, and ordered several of the boxes to be opened, and said that Dr. Marzoll, who was an expert on musical instruments, would look at the instruments. It was apparent that Marzoll was informed about which instruments belong to certain people. In Prostějov, even after the occupation, a private string quartet performed, in which Mizerovský, a clerk of the Tax Administration in Olomouc,

insert_drive_file
Text from page3

played. He also played in Olomouc and likely spoke about the beautiful violins etc. that the members of the Prostějov Jewish quartet owned. During the review, when Marzoll, with the help of Bankl, probably searched for these instruments for himself, it came to light that several people didn’t hand over these valuable instruments, but instead had handed over ordinary instruments. Bankl ordered the original instruments to be handed over within a week and promised that he would abandon the criminal prosecution in this case. In spite of this promise, he arrested a member of the above-mentioned quartet, Rudolf Weissbarth, the very same day, and another member, Artur Auerbach, as well. Weissbarth died that day. According to the statement, he committed suicide by hanging in prison, and Auerbach died a week later in the Gestapo jail in Olomouc, also by hanging, according to the statement. Bankl caused the death of two Czechoslovak citizens.

The accused, Hüntgens 4Note 4 : Paul Hündgen, sometimes came to Prostějov and interrogated Jews who were accused of various trumped up charges and arrested many Jewish citizens. Out of these, a significant number was transported to the concentration camps and killed there. Thus, for example, he was arrested in the fall of 1941, when Heydrich declared martial law, a certain Pollak, who resisted a police officer during official negotiations. Although Pollak was mentally disabled, he was sentenced to death by a martial court and executed. Another Jewish citizen, Karel Fuchs, was out walking with his wife one day during this same period. A female member of Bund der Mädchen who was walking past them loudly remarked that Fuchs was a Jew. Fuchs, who got mad easily, answered, whereupon the girl summoned an officer, who wrote Fuchs up.

insert_drive_file
Text from page4

One day later, he was arrested by the accused Hüntgens 5Note 5 : Paul Hündgen, sent to the Kounic dormitories in Brno, and then transported to the concentration camp in Auschwitz, where he died several days later, very likely murdered. In the fall of that year, during the night of September 30th, 1941, a large number of Prostějov citizens, among them many Jews, was arrested by the Olomouc Gestapo with the help of the accused Bankl and Hüntgens 6Note 6 : Paul Hündgen. These people were taken to the Kounic dormitories in Brno, where only several of them remained. Julius Zwicker was transported to the concentration camp in Auschwitz, where he died. One of these arrested, Heřman Gelb died in the Kounic dormitories in Brno.

As proof of this claim, we submit the witness interrogation of JUDr. Arnošt Wald, a lawyer in Prague II., Bolzánova St. no. 1 and Josef Grabscheid, a businessman in Prostějov, Rejskova 41.

In Prague, on 22. 1. 1946

insert_drive_file
Text from page5

Attorney

JUDr. Arnošt Wald

Prague II, Bolzánova čís. 1

Phone number 387-24

In Prague, one 22. 1. 1946

Titl.

Documentation Campaign

Prague V.

Josefovská 7

Based on my telephone conversation with Dr. Weinberger, I am attaching the criminal complaint against gestapo members Bankl and Hüntgens 7Note 7 : Paul Hündgen.

I am sending you the original and 2 carbon copies.

Respectfully,

3 attachments

insert_drive_file
Text from page1

Komisi pro vnitřní bezpečnostv Praze

Trestní oznámení:

proti zaměstnancům Geheime Staatspolizei, Leitstelle Brünn, Aussendienststelle Olmütz: Karl /?/ Bankl 1Note 1 : Karl Bankl a Hans Hüntgens 2Note 2 : Paul Hündgen, nyní neznámého pobytu

Jednou

insert_drive_file
Text from page2

Obvinění Karel /?/ Bankl a Hans Hüntgens 3Note 3 : Paul Hündgen, první jako vrchní kriminální tajemník /Kriminalobersekretär/ a druhý jako kriminální tajemník /Kriminalsekretär/ Gestapa v Olomouci, měli také referát o židovských záležitostech v oblasti tzv. Oberlandratu v Olomouci a jako takoví se dopustili zločinů podle par. 5 a /a b/ retribučního dekretu na československých státních občanech a to:

V r. 1941 bylo německými úřady nařízeno všem osobám, které byly dle norimberských zákonů považovány za židy, odevzdati do určité lhůty veškeré hudební nástroje. Tyto nástroje měli odevzdati u příslušné náboženské obce v uzavřených balíkách, opatřených jménem a adresou odevzdávajícího. Židovská náboženská obec nebyla povinna zkoumati obsah a ani k tomu nebyla oprávněna. Nástroje byly uloženy v místnostech Židovské náboženské obce a čekalo se na rozkaz, kdy mají býti odvedeny do Prahy na tzv. Zentralstelle. Než byly odeslány do Prahy dostavil se na Židovskou náboženskou obec v Prostějově obviněný Bankl v doprovodu bývalého primáře Olomoucké nemocnice Dr. Marzolla a nařídil, aby některé balíky byly otevřeny, při čemž podotkl, že Dr. Marzoll, který je znalcem hudebních nástrojů, se podívá na nástroje. Bylo nápadné, že Marzoll je přesně informován o tom, jaké nástroje určité osoby měly. V Prostějově totiž hrálo soukromě i po okupaci kvarteto smyčcové, ve kterém hrál také jistý úředník Berní správy v Olomouci Mizerovský, který

insert_drive_file
Text from page3

také hrál v Olomouci a při této příležitosti snad vykládal o krásných houslích a pod., které vlastnili členové prostějovského židovského kvartetu. Při revizi, kde Marzoll za pomoci Bankla patrně hledal tyto nástroje pro sebe, vyšlo najevo, že některé osoby neodevzdaly tyto cenné nástroje, nýbrž vyměnily je za obyčejné. Bankl nařídil, aby originální nástroje byly do jednoho týdne odevzdány a slíbil, že v tomto případě upustí ode trestného stíhání. Vzdor tomuto danému slibu zatkl ještě téhož dne člena uvedeného kvarteta Rudolfa Weissbartha a dalšího člena Artura Auerbacha. Weissbarth zemřel ještě téhož dne a podle sdělení spáchal ve vězení sebevraždu oběšením, Auerbach zemřel o týden později ve vězení Gestapa v Olomouci a také podle sdělení se oběsil. Bankl zavinil proto smrt dvou československých státních občanů.

Obviněný Hüntgens 4Note 4 : Paul Hündgen občas přijel do Prostějova a vyslýchal židy pro různá obvinění za vlasy přitažená a zatkl celou řadu židovských občanů. Z těchto značný počet byl odvlečen do koncentračních táborů a tam usmrcen. Tak např. zatkl na podzim 1941, kdy bylo Heydrichem vyhlášeno stanné právo, jistého Pollaka, který se prý při úředním jednání dal na odpor proti policejnímu strážníku. Ačkoliv Pollak byl duševně méněcenným, byl stanným soudem odsouzen k smrti a popraven. Další občan židovského původu, Karel Fuchs se procházel v téže době jednoho dne se svou manželkou. Mimojdoucí členka Bund der Mädchen udělala hlasitou poznámku označující Fuchse za žida. Fuchs, který se snadno rozčílil, odpověděl, načež byl zavolán dívkou strážník, který Fuchse zapsal.

insert_drive_file
Text from page4

Den po tom byl zatčen obviněným Hüntgensem 5Note 5 : Paul Hündgen, poslán do Kounicových kolejí v Brně a pak odvlečen do koncentračního tábora v Osvětími, kde několik dnů potom zahynul, patrně byl zabit. Na podzim téhož roku, přesně v noci ze dne 30. září na 1. října 1941 byla zatčena olomouckým Gestapem za spolupůsobení obviněných Bankla a Hüntgense 6Note 6 : Paul Hündgen spousta prostějovských občanů, mezi jinými i značným počet židovského původu. Tyto osoby byly odvlečeny do Kounicových kolejí v Brně, kde jen někteří zůstali. Do koncentračního tábora v Osvětími byl odvlečen Julius Zwicker, který tam zemřel. V Kounicových kolejích v Brně zemřel z těchto zatčených Heřman Gelb.

Jako důkaz o tomto tvrzení vedeme svědecký výslech JUDr. Arnošta Walda, advokáta v Praze II., Bolzánova ul. č. 1 a Josefa Grabscheida, obchodníka v Prostějově, Rejskova 41.

V Praze, dne 22. 1. 1946

insert_drive_file
Text from page5

Advokát

JUDr. Arnošt Wald

Praha II, Bolzánova čís. 1

Telefon 387-24

V Praze, dne 22. 1. 1946

Titl.

Dokumentační akce

Praha V.

Josefovská 7

Odvolávám se na telefonický rozhovor s p. Dr. Weinbergrem a zasílám Vám v příloze trestní oznámení proti gestapákům Banklovi a Hüntgensovi 7Note 7 : Paul Hündgen.

Zasílám Vám originál a 2 průklepy.

V dokonalé úctě

3 přílohy

References

  • Updated 9 months ago
The Czech lands (Bohemia, Moravia and Czech Silesia) were part of the Habsburg monarchy until the First World War, and of the Czechoslovak Republic between 1918 and 1938. Following the Munich Agreement in September 1938, the territories along the German and Austrian frontier were annexed by Germany (and a small part of Silesia by Poland). Most of these areas were reorganized as the Reichsgau Sudetenland, while areas in the West and South were attached to neighboring German Gaue. After these terr...
This collection originated as a documentation of the persecution and genocide of Jews in the Czech lands excluding the archival materials relating to the history of the Terezín ghetto, which forms a separate collection. The content of the collection comprises originals, copies and transcripts of official documents and personal estates, as well as prints, newspaper clippings, maps, memoirs and a small amount of non-written material. The Documents of Persecution collection is a source of informati...