Robert Fehl, anti-Semitic statements at the Liberated Political Prisoners organization

Metadata

Robert Fehl briefly describes the anti-Semitic attitude of clerks that he witnessed at the Liberated Political Prisoners organization in Prostějov.

zoom_in
3

Document Text

  1. English
  2. Czech
insert_drive_file
Text from page1

Statement no. 2. B

Robert Fehl:

Letter on the anti-Semitic behavior of a clerk of the Association of Lib. Pol. Prisoners in Prostějov

Prostějov, October 1st, 1945

insert_drive_file
Text from page2

Robert Fehl, Prostějov, maršála Stalina 13-15

Complaint against the behavior of the head of the Association of Political Prisoners in Prostějov

I stopped by the offices of the local branch of the Association of Liberated Political Prisoners on October 1st, 1945, in the afternoon and handed in a properly filled out application to the afore-mentioned Association. In this application, section A (personal statement) without reservations was also signed.

Upon my request that my repatriation card, which was issued by the repatriation division of the Ministry of Labor Defense and Social Welfare in Olomouc, be stamped, the chairman of the branch, Mr. Hacar, told me that he won’t confirm repatriation cards for Jews until he receives confirmation of the nationality of the local Jews.

Upon my question of what about those who have confirmed their Jewish nationality, Mr. Hacar answered: For me, Jewish nationality doesn’t count because it’s just something clever that Jews do in order to decide what side they’re on. I answered that, according to the president of the republic and the Czechoslovak government’s decision, Jews were granted equal rights and so his opinion was wrong. Mr. Hacarthen told me: Our Association is for our people only and not you who were only persecuted because of your race.

For your information, Mr. Hacar is a member of the local political police force (deputy of the chief).

When I retorted that we are longer a fascist state, Mr. Hacar threatened to throw me down the stairs, called me a stinker, and threw me out of his office.

The following people witnessed these events:

Julius Klein, Prostějov, Blahoslavova 17

Ota Deutsch, Prostějov, Lutínova 6

Jindřich Stern, Prostějov, Šafaříkova 13

insert_drive_file
Text from page3

Arnošt Sommer, Prostějov, Krumlovská 60

Ludvík Rosauer, Prostějov, Nám. Rudé armády 19

I politely demand that Mr. Hacar be instructed that persecution on the basis of race is on the same level as political persecution, that he must behave properly towards people in a democratic state who have politely requested information from him, and that he be required to publicly retract his insult of stinker in the newspaper, as it was not only offensive to me, but to all of my other fellow Jews.

For your information, I spent 3 years in various concentration camps, among others also in Auschwitz, where all of those who were transported for reasons of race had to sign statements that they were arrested as political prisoners. Also, in my personal statement, which is part of this application to the Association of Liberated Political Prisoners, it states that the member who submitted the application never promoted, defended, or praised the principles of fascism and anti-Semitism and the acts stemming from them. The behavior of Mr. Hacar is not in accordance, which my statement makes quite clear.

In Prostějov on October 1st, 1945

insert_drive_file
Text from page1

Protokol č. 2. B

Robert Fehl:

Dopis o antisemitském chování úředníka Svazu osv. pol. vězňů v Prostějově

Prostějov, 1. října 1945

insert_drive_file
Text from page2

Robert Fehl, Prostějov, maršála Stalina 13-15

Stížnost na jednání přednosty Svazu politických vězňů v Prostějově

Dostavil jsem se dne 1. října 1945 odpoledne do úřadovny místní odbočky Svazu osvobozených politických vězňů a odevzdal jsem přihlášku, řádně vyplněnou, do jmenovaného svazu. V této přihlášce byla podepsána také část A /osobní prohlášení/ bez výhrad.

Na můj požadavek, aby mi byla orazítkována repatriační průkazka, kterou mi vydal repatriační odbor Ministerstva ochrany práce a sociální péče v Olomouci, bylo mně sděleno předsedou, zdejší odbočky, panem Hacarem, že židům repatriační průkazy nepotvrdí do doby, co neobdrží potvrzení o národnosti zdejších židů.

Na mou otázku, co bude s těmi, kteří budou míti potvrzenou národnost židovskou, bylo mi odpovězeno panem Hacarem toto: Pro mě židovská národnost neplatí, byla to pouze židovská chytristika, abyste se mohli rozhodnout pro tu nebo onu stranu. Já jsem mu na to odpověděl, že podle rozhodnutí prezidenta republiky a československé vlády byla dána židům rovnoprávnost a že tudíž jeho názor je mylný. Dále prohlásil pan Hacar: Náš Svaz jest pouze pro naše lidi a ne pro Vás, kteří jste byli pouze z rasových důvodů perzekvováni.

Kvůli informaci uvádím, že pan Hacar je členem zdejší politické policie /zástupce vedoucího/.

Když jsem podotkl, že nejsme již v žádném fašistickém státě, vyhrožoval mi pan Hacar tím, že mně shodí ze schodů a nakonec mi nadal smrade a vyhodil mě vlastnoručně z úřadovny.

Na shora uvedenou událost uvádím tyto svědky:

Julius Klein, Prostějov, Blahoslavova 17

Ota Deutsch, Prostějov, Lutínova 6

Jindřich Stern, Prostějov, Šafaříkova 13

insert_drive_file
Text from page3

Arnošt Sommer, Prostějov, Krumlovská 60

Ludvík Rosauer, Prostějov, Nám. Rudé armády 19

Žádám zdvořile, aby bylo panu Hacarovi dáno poučení, že perzekuce z důvodů rasových je na úrovni perzekuce politické, dále jak se má chovat ke straně v demokratickém státě, která se na něho obrátí se slušnou žádostí o informaci a aby byl vyzván, aby veřejně v novinách odvolal urážku, které se na mě dopustil slovem smrade a tím také urazil ostatní soukmenovce.

Kvůli informaci Vám sděluji, že jsem byl 3 léta v koncentračním táboře, mezi jinými také v Osvěčími, kde všichni ti, kteří byli z důvodů rasových odvlečeni, museli tam podepsati prohlášení, že byli tímto dnem zatčení jako političtí vězni. Podotýkám dále, že podle osobního prohlášení, které je součástkou přihlášky do Svazu osvobozených politických vězňů, se uvádí, že žádající člen nikdy nepropagoval, neobhajoval ani nevychvaloval zásady fašismu a antisemitismu a činy z nich vyplývajících. Jednání pana Hacara se s tímto prohlášením, jak je vidno ze shora uvedeného, plně neshoduje.

V Prostějově dne 1. října 1945

References

  • Updated 10 months ago
The Czech lands (Bohemia, Moravia and Czech Silesia) were part of the Habsburg monarchy until the First World War, and of the Czechoslovak Republic between 1918 and 1938. Following the Munich Agreement in September 1938, the territories along the German and Austrian frontier were annexed by Germany (and a small part of Silesia by Poland). Most of these areas were reorganized as the Reichsgau Sudetenland, while areas in the West and South were attached to neighboring German Gaue. After these terr...
This collection originated as a documentation of the persecution and genocide of Jews in the Czech lands excluding the archival materials relating to the history of the Terezín ghetto, which forms a separate collection. The content of the collection comprises originals, copies and transcripts of official documents and personal estates, as well as prints, newspaper clippings, maps, memoirs and a small amount of non-written material. The Documents of Persecution collection is a source of informati...