Ernest Kohn and Ondřej Weiss, report on the pogrom in Topoľčany

Metadata

Ernest Kohn and Ondřej Weiss provide a report on the pogroms in Topoľčany and in neighboring cities. They describe the backdrop and details of the riots against Jews in autumn 1945.

zoom_in
3

Document Text

  1. English
  2. Czech
insert_drive_file
Text from page1

Statement B5

E. Kohn

O. Weiss:

Topolčany

insert_drive_file
Text from page2

Dr. B/SS

4. 10. 1945

Report

Mr. Ernest Kohn, residing in Žabokreky n. Nitrou no. 85 and Mr. Ondrej Weiss, residing in Krásno 43, post office Bošany reg. Topolčany stopped by and made the following statement:

Mr. Ernst Kohn states the following: riots occurred in Topolčany on Monday, September 24th, 1945, and the following was the cause:

A Jewish doctor, Dr. Karol Berger, was summoned to the children’s dormitory in order to vaccinate the children against typhus. While he was vaccinating them, three mothers of the vaccinated children said that the Jewish doctor was bothering their children. At that moment, a fourth woman, hearing the word bother, ran out of the room and down the street, screaming that Jews were bothering Christian children. Right then and there, the inhabitants of Topolčany tore into the room and stabbed Dr. Berger with a knife. They also broke in, in an organized way, into the apartments of all the town’s Jews and into the stores where Jews were employed because none of their stores were returned to them, dragged the Jewish inhabitants out, and beat them with metal rods, knife butts, and other objects. Soldiers and policemen joined the crowd of people and participated in the anti-Jewish riots. They screamed that Jews were bothering children and a rumour was spread that 30 children had died. In one case, a Jewish citizen was wounded by a hand grenade that was thrown under his knees. According to my information, 49 people in total were injured, who were then taken to the rooms of the National Security Forces. In certain cases, the riots were accompanied by the looting of apartments. The soldiers and policemen called to the scene didn’t fulfil their duties, didn’t protect people in danger, but, in fact, had beat the Jews on the way to the National Security Forces room, instead of providing them with help and protection. This pogrom lasted from about 9 o’clock to 2:30 in the afternoon and hundreds of inhabitants had taken part in it. It must be noted that the police didn’t intervene against the rioters, nor was a single warning shot fired. The riots finally ended because they couldn’t find any Jews either in the apartments or on the street, because many had hidden, and others were safe with the National Security Forces.

The riots didn’t limit themselves to Velké Topolčany, but spread to several neighboring villages around Topolčany, such as Žabokreky n. Nitrou, Chynorany, Krásno n. Nitrou, and Nedanovce. This was because people had run to some of the villages around Topolčany and spread the same accusations as in Topolčany. A large crowd gathered in Žabokreky, which also broke into Jewish apartments, in which they found citizens Schlesinger and Polák, who had fought in the Slovak Uprising as partisans, and who they beat with carbines until they drew blood. Soldiers Antonín Švercl, Jan Volek, and Podolák participated in these riots. Citizen Maximilián Feldman’s apartment was looted by the rioters, who stole valuables that Jews had managed to save during the fascist regime. The police didn’t intervene in Žabokreky either.

The next day, the chief of the police station Valach and another policeman Kriško went to see the sick; the day before, they had caused a riot by spreading lies about murdered children and Jews hiding in the local Fund administration. Officer Kriško, who Mrs. Schlesingerová had asked for help, answered that Jews don’t work, they have nice clothes, that he won’t help them, and he threw Mrs. Schlesingerová out of the station.

Another case occurred in Chynorany, where about 300 rioters, incensed by the same lies, chased Mr. Ondrej Weiss, who sought shelter in the apartment of the station chief in Chynorany. Rioters searched the building for several hours and threatened to kill Weiss when they found him.

insert_drive_file
Text from page3

In the meantime, rioters looted the apartment of Mr. Weiss in Krásno and the briefcase in which he had saved valuable documents and the remaining family jewels.

In Nedanovice, rioters searched for Mr. Wohlstein, who wasn’t home, and then guarded his house with the intent to kill him as soon as he got home.

According to us, the evidence indicates that all of these events were organized by Aryan supremacists, who want to prevent the return of property. We also note that some members of the National Committees in Žabokreky, Krásno, Nedalovec, and Topolčany, are former members of the Hlinka Guard, or rather the People's Party, who are furthering a fascist agenda. They create propaganda to promote the idea that Jewish farms should be divided up just like the farms of Germans and collaborators, although they themselves are the biggest collaborators. Jews who have returned from concentration camps or returned as partisans didn’t get their stores or businesses back. Most are in the hands of Aryan supremacists.

Ernest Kohn signed in his own hand.

Ondrej Weiss signed in his own hand.

insert_drive_file
Text from page1

Protokol B5

E. Kohn

O. Weiss:

Topolčany

insert_drive_file
Text from page2

Dr. B/SS

4. 10. 1945

Záznam

dostavil se pan Ernest Kohn, bytem Žabokreky n. Nitrou čp. 85 a pan Ondrej Weiss, bytem Krásno 43, pošta Bošany okr. Topolčany a uvádějící toto:

Pan Ernst Kohn udává toto: K výtržnostem v Topolčanech došlo v pondělí dne 24. září 1945 a to z tohoto důvodu:

Židovskýlékař Dr. Karol Berger byl povolán do dětského internátu, aby provedl očkování proti tyfu. Během očkování řekly tři matky očkovaných dětí, že židovský lékař otravuje jejich děti. V tom okamžiku přišla čtvrtá žena, která slyšela slovo otravovat, vyběhla z místnosti a volala po ulici, že židé otravují křesťanské děti. V tom okamžiku sběhli se již topolčanští obyvatelé, vnikli do místnosti a pobodali Dr. Bergera noži. Současně vnikli organizovaně do všech židovských bytů a obchodů, kde byli židé zaměstnání neboť nedostali ani jeden zpátky své obchody, vytáhli židovské obyvatele, bili je železnými tyčemi, kolbami a jinými předměty. K houfu lidí se přidalo též vojsko a četnictvo a zúčastnilo se výtržností protižidovských. Vykřikovali při tom, že židé otravovali děti a dokonce rozšiřovali, že již 30 dětí zemřelo. V jednom případě bylo zjištěno, že jeden židovský občan byl zraněn ručním granátem, který mu byl hozen pod kolena. Podle mých informací bylo zraněno celkem 49 osob, které byly pak převezeny do místností Sboru národní bezpečnosti. Výtržnosti byly v některých případech spojeny s vyrabováním bytů. Přivolaní vojáci a četníci naprosto nesplnili svou povinnost, nechránili ohrožené osoby, naopak na cestě do místnosti SNB bili židy, kterým měli poskytnout pomoc a ochranu. Tento pogrom trval asi od 9 h ráno do ½ 3 odpoledne za účasti mnoha a mnoha set obyvatel. Nutno poznamenati, že četnictvo proti výtržníkům vůbec nezakročilo a nebyla vystřelena na varování ani jedna rána. Výtržnosti našly svůj konec tím, že ani v bytech ani na ulici již nebylo žida, poněvadž část se skryla, část byla zajištěna na SNB.

Výtržnosti se neomezily jenom na Velké Topolčany, nýbrž rozšířily se též na několik okolních obcí Topolčan, jako Žabokreky n. Nitrou, Chynorany, Krásno n. Nitrou, Nedanovce. Stalo se to tím, že lidé rozjížděli se do různých obcí z Topolčan a rozšiřovali tam tatáž obvinění jako v Topolčanech. Na to se shromáždil v Žabokrekách velký houf lidí, kteří vnikli rovněž do židovských bytů, ve kterých se ještě nalézali občané Schlesinger a Polák, který bojoval u slovenského povstání jako partyzán a bili je karabinou do krve. Na těchto výtržnostech se zúčastnili též vojáci Antonín Švercl, Jan Volek a Podolák. U občana Maximiliána Feldmana vyrabovali výtržníci byt a ukradli hodnot které si židé před dobou fašistického režimu zachránili. Ani v Žabokrekách nezakročilo četnictvo.

Příští den se hlásil velitel stanice četnictva Valach a další četník Kriško nemocným; den předtím podnítili výtržnosti tím, že sami rozšiřovali lživá tvrzení o zavražděných dětech a že se ukrývají židé v místní správě Fondu. Četník Kriško, který byl požádán o pomoc paní Schlesingerovou odpověděl, že židé nepracují, mají pěkné šaty, že jim nepomůže a vyhodil paní Schlesingerovou ze stanice.

Další případ byl v Chynoranech, kde pronásledovalo asi 300 výtržníků pobouřených stejnými lživými tvrzeními, pana Ondreje Weisse, který se zachránil v bytě přednosty stanice v Chynoranech. Výtržníci prohledávali několik hodin celé stavení jmenovaného a vyhrožovali, že zabijí Weisse, kdyby jej nenašli.

insert_drive_file
Text from page3

Mezitím vyrabovali výtržníci byt pana Weisse v Krásne a aktovku, ve které byly cenné doklady a poslední zbytky šperků, které si jmenovaný zachránil.

V Nedanovicích hledali výtržníci pana Wohlsteina, který nebyl doma a hlídali pak dům jmenovaného s úmyslem jej zavražditi, jakmile se vrátí.

Všechny tyto vylíčené události jsou podle všech náznaků organizovány a to organizovány arizátory, kteří chtějí tímto způsobem znemožniti navrácení majetku. Uvedení podotýkají, že někteří členové Národních výborů v Žabokrekách, Krásne, Nedalovci, Topolčanech, jsou bývalými členy Hlinkovy gardy, resp. Ludové strany, kteří pokračují ve fašistické politice. Dělají propagandu, aby židovské statky byly rozparcelovány stejně jako statky Němců a kolaborantů, ačkoliv oni sami jsou největšími kolaboranty. Židé, kteří se vrátili z koncentračních táborů a nebo vrátili se jako partyzáni, nedostali své obchody, resp. podniky, které jsou vesměs ve vlastnictví arizátorů.

Ernest Kohn v. r.

Ondrej Weiss v. r.

References

  • Updated 10 months ago
The Czech lands (Bohemia, Moravia and Czech Silesia) were part of the Habsburg monarchy until the First World War, and of the Czechoslovak Republic between 1918 and 1938. Following the Munich Agreement in September 1938, the territories along the German and Austrian frontier were annexed by Germany (and a small part of Silesia by Poland). Most of these areas were reorganized as the Reichsgau Sudetenland, while areas in the West and South were attached to neighboring German Gaue. After these terr...
This collection originated as a documentation of the persecution and genocide of Jews in the Czech lands excluding the archival materials relating to the history of the Terezín ghetto, which forms a separate collection. The content of the collection comprises originals, copies and transcripts of official documents and personal estates, as well as prints, newspaper clippings, maps, memoirs and a small amount of non-written material. The Documents of Persecution collection is a source of informati...