Edita Stützová, Kristallnacht and the deportation of Jews from Karlovy Vary (Karlsbad)

Metadata

Edita Stützová briefly describes the events of Kristallnacht in Karlovy Vary (Carlsbad). The synagogue on Sadová was set on fire and Jewish inhabitants were arrested, most of whom were sent to the internment camp in Olšová vrata.

zoom_in
2

Document Text

  1. English
  2. Czech
insert_drive_file
Text from page1

Jewish Religious Community Karlovy Vary

Karlovy Vary, December 17th, 1945

428/45

Tit.

To the Council of Jewish Communities,

Prague V.

Maislova 18

We are sending you an appendix that contains a carbon copy of a record that we have sent to the National Security Directorate and to the Investigative Commission.

Kindly make note of it.

1. Appendix

With all due respect

insert_drive_file
Text from page2

Karlovy Vary, on 13. XII.

Record

Today, Mrs. Edita Stützová, née Lewinsohnová, born 12. II. 1911 in Karlovy Vary, residing in Karlovy Vary, Lesní no. 6, stopped by our office and made the following statement:

On November 10th, 1938, at 2 o’clock in the afternoon, the removal of all the Jews from Karlovy Vary began. Members of the former SDP organization, relying on apartment lists, barged into all of the apartments in which Jews lived and broke into the Jewish old people's home. The Jews were violently dragged from the old people's home and from their apartments and taken to the Střelnice hotel. After an hour-long wait, the Jews were loaded into vehicles and driven to the synagogue on Sadová Street, and were present when it was set on fire. After it burned down, the Jews were taken to the headquarters of the Gestapo and then to the Regional Court, where they remained for 6 weeks. They were then brought to the concentration camp in Olšová Vrata. After 6 weeks, I was released from custody in the Regional Court in Karlovy Vary, where I was held because I lived in a mixed marriage. However, my father Vítězslav Lewinsohn and all of my relatives were taken to the previously mentioned concentration camp. Since I went to see my father at the camp every day and brought him food, the conditions there were well known to me. The following was taken away from the Jews: all of their money, jewelry, and bankbooks. The executive body in charge was:

A German, Rödelbach, a tailor residing in Karlovy Vary on Londýnská Street in the Augarten house, which is currently located in the scrapyard in Nová Role. When the Jews were dragged away from the old people's home, they weren’t allowed to take anything with them, not even a coat, and they left behind all of their possessions. After they left, led by the above-mentioned Rödelbach, the old people's home was looted and everything in it was destroyed or stolen. The identity of the other perpetrators who took part in this looting is not known to me. I only know that the administrator of the concentration camp in Olšová Vrata was a German woman named Lüftnerová, who still lives in Karlovy Vary and could certainly provide more information about the conditions in the camp.

I hereby swear that everything in this statement is true and I am willing to provide more details if need be to the best of my knowledge.

Signature: Edita Stützová m. p.

Present during the writing of this statement:

Glattstein Ludvík, JRC clerk

Klaubr Valtr, board member of the JRC

On behalf of the Documentation Campaign: Dr. Weinberger

On behalf of the archive: Tressler

Transcription: R. Brammerová

Prague, 1. II. 1946

insert_drive_file
Text from page1

Židovská náb. obec Karlovy Vary

Karlovy Vary, 17. prosinec 1945

428/45

Tit.

Radě židovských náboženských obcí,

Praha V.

Maislova 18

V příloze Vám posíláme průklep spisového záznamu, který jsme postoupili na Ředitelství národní bezpečnosti a na Vyšetřovací komisi, zde.

Prosím, vezměte to laskavě na vědomí.

1. příloha

S veškerou úctou

insert_drive_file
Text from page2

Karlovy Vary, dne 13. XII.

Spisový záznam

Dnes dostavila se do naší kanceláře paní Edita Stützová, roz. Lewinsohnová, nar. 12. II. 1911 v Karlových Varech, bytem v Karlových Varech, Lesní č. 6 a vypovídala následující:

Dne 10. listopadu 1938 ve 14. hodině odpolední začalo vystěhování všech židů z Karlových Varů. Tlupy příslušníků bývalé organisace SDP vznikly podle bytových seznamů do všech židovských bytů a do židovského starobince. Všichni židé byli násilím ze starobince a z bytů vyvlečeni a dopraveni do hotelu Střelnice. Po hodinovém čekání byli židé naloženi na vozy a odvezeni k synagoze v Sadové tř., aby byli přítomni při jejím zapálení. Po požáru byli židé převezeni na Gestapo a později k okresnímu soudu, kde zůstali po dobu 6 neděl. Po té byli dopraveni do koncentračního tábora v Olšových Vratech. Já sama jsem byla po 6 nedělích propuštěna z vazby Okresního soudu v Karlových Varech, jelikož žiji ve smíšeném manželství. Naproti tomu byl můj otec Vítězslav Lewinsohn a celé příbuzenstvo dopraveno do zmíněného koncentračního tábora. Jelikož jsem skoro denně docházela za otcem do tábora s jídlem, byly mně poměry dobře známy. Všem židům bylo odebráno: veškeré peníze, šperky a vkladní knížky. Výkonným orgánem byl:

Němec Rödelbach, krejčí, bytem v Karlových Varech, Londýnská, dům Augarten, který se nachází t. č. ve sběrném táboře v Nové Roli. Při odvlečení židů ze starobince nesměli s sebou vzíti ničeho, ba ani pláště a zanechali tam veškerý svůj majetek. Po jejich odchodu byl starobinec za vedení zmíněného Rödelbacha vydrancován a vše zničeno nebo ukradeno. Další pachatelé mně nejsou známy. Vím pouze ještě, že správkyní v koncentr. táboře v Olšových Vratech byla Němka Lüftnerová, která dosud žije v Karlových Varech a mohla by jistě podati bližší informace o poměrech v uvedeném táboře.

Prohlašuji místopřísežně, že jsem tuto výpověď podala úplně podle pravdy a jsem kdykoliv ochotna podati na vyzvání další podrobnosti, pokud jsou mně známy.

Podpis: Edita Stützová v. r.

Při sepsání tohoto spisového záznamu byli přítomni:

Glattstein Ludvík, úředník ŽNO

Klaubr Valtr, člen výboru ŽNO.

Za Dokumentační akci přijal: Dr. Weinberger

Za archiv přijal: Tressler

Opis: R. Brammerová

Praha, 1. II. 1946

References

  • Updated 10 months ago
The Czech lands (Bohemia, Moravia and Czech Silesia) were part of the Habsburg monarchy until the First World War, and of the Czechoslovak Republic between 1918 and 1938. Following the Munich Agreement in September 1938, the territories along the German and Austrian frontier were annexed by Germany (and a small part of Silesia by Poland). Most of these areas were reorganized as the Reichsgau Sudetenland, while areas in the West and South were attached to neighboring German Gaue. After these terr...
This collection originated as a documentation of the persecution and genocide of Jews in the Czech lands excluding the archival materials relating to the history of the Terezín ghetto, which forms a separate collection. The content of the collection comprises originals, copies and transcripts of official documents and personal estates, as well as prints, newspaper clippings, maps, memoirs and a small amount of non-written material. The Documents of Persecution collection is a source of informati...