Erich Nasch and Robert Weinberger, report on the activities of the Documentation campaign co-workers

Metadata

Erich Nasch and Robert Weinberger provide a brief report of their activities for the Documentation campaign. In October 1945, they visited several former labor and concentration camps in Austria and Germany to gather evidence about the events of the Holocaust. In October–November 1945, they travelled to Frankfurt am Main, where they got in touch with members of various organizations involved in war crime investigations, documentation of the Holocaust, committees for displaced persons, etc. In November–December 1945, they visited Paris and travelled to Brussels to meet some of the members of the World Jewish Congress.

zoom_in
3

Document Text

  1. English
  2. Czech
insert_drive_file
Text from page1

Statement no. 58

Report on the activities of coworkers Dr. R. Weinberger and Dr. E. Nasch from 19. 10. to 10. 12. 1945

Accepted on behalf of the Documentation Campaign by: Scheck

Accepted on behalf of the archive: Tressler

Prague, January 29th, 1946

insert_drive_file
Text from page2

Report on the activities of coworkers from the Documentation Campaign Dr. R. Weinberger, Dr. Erich Nasch from October 19th to December 17th, 1945

On October 19th, 1945, we traveled via Pilsen to Volary, where we arrived to fulfil a task we were charged with by the Prague Joint on 20. 10. On 21. 10., we crossed the Austrian border. Accompanied by former prisoners, we inspected the concentration camps in Mauthausen and Gusen, and the hospital in Katzdorf, where several sick former Mauthausen prisoners still remain. On 22. 10., we traveled to Ebensee through Linz, where we inspected the local concentration camp on 23. 10., once more accompanied by former prisoners, and the current D. P. camp (the report is attached). On 24. 10., we crossed over the German border by Salzburg and traveled to Bad Tölz. On 25. 10., we visited the D. P. camps in Feldafing and Föhrenwald. In both camps, we contacted the members of the committee and former prisoners. On October 26th, we visited Munich, where we contacted the local Joint as well as the Committee of Liberated Jews in Bavaria. We also visited Gauting, where there is a large hospital for former prisoners. On 27. 10. and 28. 10., we went to Landsberg, the former Kaufering concentration camp I, II, and IV, as well as the former Moll. In the Landsberg D. P. camp, we inspected the meticulously furnished workshops dedicated to retraining courses, the training school, kindergarten, and other institutions, and on 28. 10. in the afternoon we went to St. Ottilien, where there was also a large hospital and sanatorium for D. P. on 29. 10., we traveled through Munich to Dachau. We inspected the local camp, which is partly a museum and partly an internment camp for former SS members. On 30. 10., we were in Nuremberg, where we contacted the local American authorities charged with preparing the trial against the main war criminals.

From 31. 10. to 6. 11. we were in Frankfurt. We were in contact with Joint, with the Jüdische Betreungstelle, which is led by Chief Rabbi Dr. Neuhaus, and with USFET (United States Forces European Theater) officers. On 3. 11., we also visited Wiesbaden, where we got in touch with the Czechoslovak section of the War Crime Office and on 5. 11. we were in Bad Homburg and Bad Nauheim, where we established an important connection with the ICD (Information Control Division). On 7. and 8. 11., we went from Frankfurt through Mainz, Kaiserslautern, Saarbrücken, Metz, Verdun to Paris. We were there from 9. 11. to 23. 11. We were the guests of the local branch of the Jewish Agency (Ruth Kluger). We established connections with the following institutions: Ministere Prissoniers de Guerre, Déportés et Réfugiés, especially with cap. Weibel 1Note 1 : unclear, who is the Sous-Directeur des Renseignements et de la Documentation in this ministry, the Ministry of Information, who gave us valuable photographic material, the Centre de Documentation Juive contemporaine, led by Mr. Shertok, the Institut de Propagande Antinazie, the APS (Army Pictorial Service), who took us to the film studios that they established as well as to the ones they managed in Genervillers, and with ANVAV (Association Nationale des Victimes d’Allemagne et de Vichy), which is working on restituting stolen property. We also bought photographic material, books, and publications on the Jewish question, Jews during the occupation, and concentration camps.

insert_drive_file
Text from page3

On 24. 11., we went from Paris to Brussels, where we remained for longer than originally planned, until 8. 12., because we had to procure permission to enter Germany from British military authorities. In Brussels, we were in contact with Jewish institutions, especially the local branch of the World Jewish Congress and cooperated primarily with Miss Perlmann, who will write an exposé on Belgian Jews during the occupation for the Belgian government. On 9. 12., we returned to Frankfurt. We were back in Bad Homburg again on 10. 12., where ICD gave us the official American film about the concentration camps entitled Todesmühlen. On 13. 12., we traveled to Munich and Föhrenwald, and on 14. 12. to Dachau, where we picked up the pictorial material that we had ordered on our way there. On 16. 12., we were in the Deggendorf D. P. center and we returned on 17. 12. 1945 to Prague.

Dr. Erich Nasch

Dr. Robert Weinberger

insert_drive_file
Text from page1

Protokol č. 58

Zpráva o činnosti spolupracovníků Dr. R. Weinbergera a Dr. E. Nasche od 19./X do 10./XII 1945

Za Dokumentační akci přijal: Scheck

Za archiv přijal: Tressler

Praha, 29. 1. 1946

insert_drive_file
Text from page2

Zpráva o činnosti spolupracovníků Dokumentační akce, Dr. R. Weinbergera, Dr. Ericha Nasche od 19. října do 17. prosince 1945

Dne 19. října 1945 odjeli jsme přes Plzeňsko do Volar, kde jsme dne 20. října vyřídili úkol, který nám byl svěřen pražským Jointem. Dne 21. 10. překročili jsme rakouské hranice. Prohlédli jsme v doprovodu bývalých vězňů koncentrační tábory v Mauthausen a Gusen, pak nemocnici v Katzdorfu, kde se nachází ještě několik nemocných bývalých vězňů mauthausenských. Dne 22. 10. jeli jsme přes Linec do Ebensee, dne 23. byl prohlédnut tamní koncentrační tábor, opět v doprovodu bývalých vězňů a nynější D. P. camp. / Zpráva v příloze /. Dne 24. překročili jsme v Salcburku německé hranice a jeli do Bad Tölz. Dne 25. byly navštíveny D. P. tábory ve Feldafingu a Föhrenwalde. V obou táborech jsme vešli ve styk s členy komitétu a bývalými vězni. Dne 26. jsme navštívili Mnichov, kde jsme navázali spojení s tamním Jointem, jakož i s komitétem Osvobozených Židů v Bavorsku. Navštívili jsme mimo toho Gauting, kde se nachází velká nemocnice pro bývalé vězně. Dne 27. a 28. byl navštíven Landsberg, z bývalého Kauferinského tábora tábory I, II a IV, jakož i bývalá Moll. V landsbergském D. P. táboře byly prohlédnuty zejména vzorně zařízené dílny pro přeškolování, výcviková škola, školka a jiné instituce, dne. 28. odpoledne ještě St. Ottilien, kde je rovněž velká nemocnice a ozdravovna pro D. P. Dne 29. jsme jeli přes Mnichov do Dachau. Prohlédli jsme tamní tábor, který je zčásti zařízen jako museum, zčásti slouží jako internační tábor pro bývalé příslušníky SS. Dne 30. jsme byli v Norimberku, kde jsme navázali styk s tamními americkými úřady, pověřenými přípravou procesu proti hlavním válečným zločincům.

Od 31. 10. do 6. 11. jsme byli ve Frankfurtu. Byli jsme ve styku s Jointem, s Jüdische Betreungstelle, kterou vede vrchní rabín Dr. Neuhaus, s důstojníky USFET / United States Forces European Theater /. Mimo to navštívili jsme dne 3. 11. Wiesbaden, kde jsme se spojili s československou sekcí War Crime Office a dne 5. 11. jsme byli v Bad Homburg a Bad Nauheim, kde jsme navázali důležité spojení s ICD / Information Control Division /. 7. a 8. 11. jsme jeli z Frankfurtu přes Mohuč, Kaiserslautern, Saarbrücken, Metyi, Verdun do Paříže. Tam jsme byli od 9. 11. do 23. 11. Byli jsme hosty expositury tamní Jewish Agency / Ruth Klugrová /. Z institucí, se kterými jsme vešli ve spojení uvádíme: Ministere Prissoniers de Guerre, Déportés et Réfugiés, zejména s kap. Weibelem 1Note 1 : Jméno špatně čitelné., který je v tomto ministerstvu Sous-Directeur des Renseigments et de la Documentation. Dále s Ministerstvem informací, které nám dalo k disposici cenný fotografický materiál, s Centre de Documentation Juive contemportaine, vedoucí p. Shertok, s Institut de Propagande Antinazie, s APS / Army Pictorial Service /, kterým jsme byli zavedeni též do jimi spravovaných filmových ateliérů v Genervillers, s ANVAV / Associatin Nationale des Victimes d´Allmagne et de Vichy /, kterážto instituce se zabývá zejména otázkami restituce uloupeného majetku. Mimo to jsme nakoupili fotografický materiál, knihy a publikace, týkající se židovské otázky, Židů za doby okupace a koncentračních táborů.

insert_drive_file
Text from page3

Dne 24. 11. jsme jeli z Paříže do Bruselu, kde jsme proti svému původnímu plánu byli zadrženi až do 8. 12., poněvadž jsme si u britských vojenských úřadů museli opatřit povolení ke vstupu do Německa. V Bruselu jsme byli ve styku s židovskými institucemi, zejména s tamní odbočkou Židovského světového kongresu a spolupracovali zejména se slečnou Perlmannovou, která má vypracovati pro belgickou vládu exposé o belgických Židech po dobu okupace. Dne 9. 12. nastoupili jsme zpáteční cestu do Frankfurtu. Byli jsme dne 10. 12. opět v Bad Homburgu, kde nám byl od ICD předán oficiální americký film o koncentračních táborech Todesmühlen. Dne 13. 12. jsme jeli do Mnichova a Föhrenwaldu, byli dne 14. 12. v Dachau, kde jsme vyzvedli obrázkový materiál, který jsme objednali na jízdě tam. Dne 16. 12. jsme byli v D. P. center Deggendorf a vrátili se dne 17. 12. 1945 do Prahy.

Dr. Erich Nasch

Dr. Robert Weinberger

References

  • Updated 10 months ago
The Czech lands (Bohemia, Moravia and Czech Silesia) were part of the Habsburg monarchy until the First World War, and of the Czechoslovak Republic between 1918 and 1938. Following the Munich Agreement in September 1938, the territories along the German and Austrian frontier were annexed by Germany (and a small part of Silesia by Poland). Most of these areas were reorganized as the Reichsgau Sudetenland, while areas in the West and South were attached to neighboring German Gaue. After these terr...
This collection originated as a documentation of the persecution and genocide of Jews in the Czech lands excluding the archival materials relating to the history of the Terezín ghetto, which forms a separate collection. The content of the collection comprises originals, copies and transcripts of official documents and personal estates, as well as prints, newspaper clippings, maps, memoirs and a small amount of non-written material. The Documents of Persecution collection is a source of informati...